Проект здания Дома Милосердия при Церкви на 30 чел